.

بیانیه دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک به مناسبت 16 آذر


شورش، سرکوب، شورش؛ این چکیده تاریخ جنبش دانشجویی ایران است و 16 آذر 32 فرازی جاودان در این تاریخ . اینک روز دانشجو در شرایطی از راه می رسد که سرکوب به واقعیتی انکارناپذیر در زندگی هر روزه دانشجویان ایران بدل گشته است . اجرای طرح بومی گزینی، سهمیه بندی جنسیتی، تحمیل پوشش اجباری، تفکیک جنسیتی، توقیف و جعل نشریات دانشجویی، محرومیت از تحصیل و امکانات رفاهی، اخراج، زندان، ... ؛ ارتجاع حاکم، دانشگاه ارتجاعی می خواهد و در این راه از هر ابزاری بهره می گیرد . دانشجو باید رام شود. مردم باید مطیع و سرسپرده باشند. زنان باید از پیگیری خواسته­ های خود، خواست انسان بودن، خواست برابر بودن بازداشته شوند. کارگران باید مطیع کارفرمایان باشند؛ به گرسنگی خود معترض نباشند، حتی اگر از گرسنگی در شرف مرگ باشند. ارتجاع، بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را بهترین می داند. در بهترین شرایط اقتصادی و اجتماعی! در آزادترین کشور دنیا! از هیچ کس، هیچ صدای اعتراضی نباید شنیده شود. دانشگاه باید سرکوب شود.
اما هنوز از دانشگاه فریاد "مرگ بر دیکتاتور" شنیده می شود ­. ­دانشجو اعتراض می کند، عصیان می کند، علیه وضعیت موجود می شورد . جنبش دانشجویی رادیکال؛ این تنها نتیجه سرکوب است.


دانشجوی امروز راه چاره را در حمایت از اصلاح طلبان حکومتی و تغییر در چارچوب قانون اساسی نمی بیند. دلبسته آمریکا و چشم به راه سربازان آمریکایی هم نیست تا دموکراسی! و آزادی! را برای او به ارمغان آورند. امروز دانشجویان مبارزات خود را، فراتر از حصار دانشگاه، در پیوند با مبارزات زنان، معلمان و کارگران تعریف می کنند و تنها راه رهایی را اتحاد جنبش دانشجویی، زنان و دیگر جنبش های اجتماعی با مبارزات راستین طبقه کارگر می دانند.


ما، دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک، به عنوان بخشی از جبهه گسترده چپ دانشجویی، سازماندهی مبارزات دانشجویان در قالب تشکل های مستقل را در راه پیشبرد اهداف رادیکال جنبش دانشجویی یک ضرورت می دانیم. تشکل مستقل دانشجویی، در قدم اول با درپیش­ گرفتن مواضع اصولی و مشخص برای تحقق خواسته های دانشجویان در دانشگاه می کوشد و مسائل و مشکلات دانشگاه را جدا از مسائل جامعه نمی بیند و در گامی فراتر، در پیوند با سایر جنبش های اجتماعی به حل ریشه ای معضلات اجتماعی و تغییر شرایط موجود می اندیشد. چنین تشکلی با اتکا به بدنه دانشجویی و به دور از هرگونه فرصت طلبی و وابستگی به احزاب و جریانات داخل و خارج کشور، با هوشیاری و درک درست و فهم دقیق شرایط عینی ، پیش برنده مطالبات رادیکال جنبش دانشجویی خواهد بود.


ما ، دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک ، اعلام می کنیم در راه تحقق خواست­های انسانی مان مصمم ­تر از همیشه همگام با دیگر دانشجویان آگاه و مبارز گام برمی داریم و سرکوب بی­ امان ارتجاع حاکم تنها عزم و اراده ما را در پیگیری راهمان جزم تر کرده و بر هوشیاری مان می افزاید. بی شک­­ پیروزی ما و سرنگونی ارتجاع انجام گریزناپذیر این مبارزه است.


زنده باد آزادی و برابری


دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک

هیچ نظری موجود نیست: